Головна  →  Інвесторам  →  Інструкція про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

Інструкція про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій

В інформаційному повідомленні про внесення іноземної інвестиції прохання зазначати лише назву органу державної реєстрації та не вказувати посаду особи, що має підписувати інформаційне повідомлення (див. додатки 1 і 2 до Інструкції).

 

*****

1. Ця Інструкція визначає порядок подання документів, їх розгляду та здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій, що відповідають умовам, викладеним у Законі України "Про режим іноземного інвестування", Положенні про порядок державної реєстрації іноземних інвестицій, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 07.08.1996 № 928. У додатках 1234678910 та 11 надані зразки документів, які необхідно подати до органу державної реєстрації для здійснення державної реєстрації іноземних інвестицій.

2. Державна реєстрація іноземних інвестицій в м. Києві здійснюється Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі орган державної реєстрації) протягом семи днів після їх фактичного внесення.

3. Для державної реєстрації іноземних інвестицій іноземний інвестор або уповноважена ним в установленому порядку особа (далі заявник) подає органу державної реєстрації такі документи:

  • заява на ім’я Директора департаменту економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) Довбаня І.М. з проханням здійснення державної реєстрації додаток № 3;
  • інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції у трьох примірниках, заповнене за формою і в порядку згідно з додатками № 1 і 2, з відміткою державної податкової інспекції за місцем здійснення інвестиції про її фактичне внесення;
  • документи, що підтверджують форму здійснення іноземної інвестиції (установчі документи, договори (контракти) про виробничу кооперацію, спільне виробництво та інші види спільної інвестиційної діяльності, концесійні договори тощо) додатки № 678;
  • документи, що підтверджують вартість іноземної інвестиції (відповідно до вимог, визначених статтею 2 Закону України "Про режим іноземного інвестування") додатки № 4, 910;
  • нотаріально посвідчена копія доручення, легалізованого МЗС України, від іноземного інвестора на право виконувати функції, пов'язані з реєстрацією іноземної інвестиції. Якщо доручення виписане на території України Повноваження на здачу та отримання документів мають ті особи, які уповноважені іноземним інвестором додаток №  11;
  • документ, що свідчить про внесення заявником плати за реєстрацію.

4. Орган державної реєстрації здійснює прийом документів здійснює прийом документів в Міському дозвільному центрі за адресою: м. Київ, Дніпровська набережна, 19Б та фіксує дату надходження документів у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій та протягом семи днів розглядає подані документи і приймає рішення про реєстрацію іноземної інвестиції або про відмову в ній.

Форма ведення журналу обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій встановлюється Мінекономрозвитку України.

5. Державна реєстрація іноземної інвестиції здійснюється шляхом присвоєння інформаційному повідомленню про внесення іноземної інвестиції реєстраційного номера, який на усіх трьох примірниках засвідчується підписом посадової особи та скріплюється печаткою органу державної реєстрації.

Перший примірник інформаційного повідомлення повертається заявникові як підтвердження факту державної реєстрації іноземної інвестиції, другий надсилається поштовим відправленням Мінекономрозвитку в день здійснення реєстрації іноземної інвестиції, третій залишається в органі, що здійснив її реєстрацію.

6. Реєстраційний номер інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції складається з:

  • коду системи позначень адміністративно-територіальних одиниць (СПАТО), до яких належить регіон, де знаходиться орган державної реєстрації, що зареєстрував іноземну інвестицію;
  • порядкового номера за видом іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 7 цього Положення;
  • порядкового номера за формою внесеної іноземної інвестиції відповідно до переліку, встановленого пунктом 8 цього Положення;
  • порядкового номера реєстрації іноземної інвестиції у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій.

Складові частини реєстраційного номера відокремлюються одна від одної дефісом.

7. Порядковий номер за видами іноземних інвестицій визначається відповідно до такого переліку:

1) іноземна валюта, що визнається конвертованою Національним банком України;

2) валюта України (для реінвестицій);

3) будь-яке рухоме і нерухоме майно та пов'язані з ним майнові права;

4) акції, облігації, інші цінні папери, а також корпоративні права (права власності на частку (пай) у статутному фонді юридичної особи, створеної відповідно до законодавства України або законодавства інших країн), виражені у конвертованій валюті;

5) грошові вимоги та права на вимоги виконання договірних зобов'язань, які гарантовані першокласними банками і вартість яких виражена у конвертованій валюті;

6) іноземні інвестиції у вигляді будь-яких прав інтелектуальної власності;

7) права на провадження господарської діяльності, включаючи права на користування надрами та використання природних ресурсів, наданих відповідно до законодавства України або згідно з договорами;

8) інші цінності (майно), які відповідно до законодавства України визнаються іноземними інвестиціями.

8. Порядковий номер за формами іноземних інвестицій визначається відповідно до такого переліку:

1) часткова участь у підприємствах, створюваних спільно з українськими юридичними та фізичними особами, або придбання частки діючих підприємств;

2) створення підприємств, що повністю належать іноземним інвесторам, філій та інших відокремлених підрозділів іноземних юридичних осіб або придбання у власність діючих підприємств повністю;

3) придбання рухомого чи нерухомого майна шляхом прямого одержання майна та майнових комплексів або у вигляді акцій, облігацій та інших цінних паперів;

4) придбання прав користування землею та використання природних ресурсів на території України;

5) придбання інших майнових прав;

6) інші форми іноземних інвестицій, не заборонені законами України, в тому числі без створення юридичної особи на підставі договорів із суб'єктами господарської діяльності України.

9. Відмова в державній реєстрації іноземних інвестицій можлива лише у разі, коли здійснення цієї інвестиції суперечить законодавству України, або подані документи не відповідають вимогам цієї Інструкції. Відмова з мотивів недоцільності здійснення іноземної інвестиції не допускається.

Відмова у державній реєстрації повинна бути оформлена письмово із зазначенням мотивів і може бути оскаржена у судовому порядку.

10. У разі втрати (знищення) інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції заявникові на його вимогу видається дублікат зазначеного документа.

Для отримання дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції заявник подає до органу державної реєстрації опубліковане в офіційній пресі оголошення про визнання недійсним втраченого інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції та документ, що засвідчує внесення плати за видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

Орган державної реєстрації протягом п'яти робочих днів повинен видати дублікат інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції.

11. За державну реєстрацію іноземної інвестиції справляється плата у розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян на день здійснення реєстрації іноземної інвестиції (згідно реквізитів, що викладені в додатку 5. Кошти, одержані за реєстрацію іноземної інвестиції, перераховуються до Київського міського бюджету.

У разі відмови у реєстрації кошти заявникові не повертаються.

За видачу дубліката інформаційного повідомлення про внесення іноземної інвестиції вноситься плата у розмірі 40 відсотків реєстраційного збору, встановленого на день подання заяви про видачу дубліката зазначеного документа.

12. Державна реєстрація додаткових обсягів іноземних інвестицій здійснюється відповідно до цієї Інструкції після їх фактичного внесення.

14. Державна реєстрація іноземної інвестиції діє протягом усього періоду функціонування інвестиції. В разі повної або часткової репатріації іноземної інвестиції за кордон іноземний інвестор або уповноважена ним особа повинні повідомити про це відповідний орган державної реєстрації, про що останнім робиться відмітка на інформаційному повідомленні і відповідний запис у журналі обліку державної реєстрації внесених іноземних інвестицій. Інформаційне повідомлення із зазначеною відміткою подається відповідним органам, установам у разі вивезення (переказу) іноземної інвестиції за кордон відповідно до законодавства.

15. Інформацію про зареєстровані іноземні інвестиції та репатріацію іноземних інвестицій за кордон орган державної реєстрації надають Мінеконорозвитку та Держстату за встановленими ними формами до п'ятого числа місяця, що настає за звітним кварталом.

Версiя для друку