КМДА Київська міська державна адміністрація
Офіційний інтернет-портал


2 листопада 2017

Результати аудиту ефективності діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та підпорядкованих йому підприємств щодо ефективності функціонування системи внутрішнього контролю, ступеня виконання і досягнення цілей, в т.ч. визначених у стратегічних та річних планах, ефективності планування і виконання бюджетних програм, а також ризиків, які негативно впливають на виконання функцій і завдань

В ході аудиту оцінювалась діяльність Департаменту промисловості та розвитку підприємництва та підпорядкованих йому підприємств,що пов’язана з функціонуванням системи внутрішнього контролю, ступенем виконання і досягнення цілей, в т.ч. визначених у стратегічних та річних планах, ефективністю планування і виконання бюджетних програм, ризиками, які негативно впливають на виконання функцій і завдань, тощо.

Основними завданням діяльності Департаменту є забезпечення реалізації на території міста Києва державної політики у сферах: торгівлі та побуту, інвестиційної діяльності, державного приватного партнерства, управління об’єктами державної власності, в тому числі корпоративними правами держави, політики з питань розвитку підприємництва, промислової, регіональної та регуляторної політики тощо.

Основа Департаменту складається з трьох профільних управлінь:

 • Управління торгівлі та побуту;
 • Управління промисловості та інноваційної політики;
 • Управління регуляторної політики та підприємництва;

до яких входять вісім відділів.

В підпорядкуванні Департаменту перебуває 28 підприємств, з них 16 комунальних та 12 державних.

Із загальної кількості підпорядкованих підприємств 50% (14) не здійснюють фінансово-господарської діяльності, зокрема:

11 перебувають в стані припинення (КП «Ріко», КП «Домашній магазин», КП «Київські ринки», КП «Ресторан «Славутич», КП «Центр високих технологій та інновацій», Комунальний Броварський завод алюмінієвих будівельних конструкцій, ДП КСКТБ «Дніпро» та МДП «Квант-Оптика» ДПТП «Радикал», КДНДІ «Комета», ДП «Київське спеціалізоване підприємство обчислювальної техніки та інформатики» та ДП «КВП «Протон»);

3 підприємства (КП «Світоч», ДНВП «Термохолод», МДП «Навчальний науково-виробничий центр «Перспектива») - не здійснюють господарської діяльності, при цьому в стадії припинення не перебувають.

В ході аудиту встановлено, що діяльність Департаменту промисловості та розвитку підприємництва загалом є спрямованою на виконання основних завдань, передбачених Положенням.

При цьому, встановлено ряд неефективно організованих процесів внутрішнього контролю за:

 • виконанням окремих завдань, визначених положенням про Департамент;
 • діяльністю підпорядкованих підприємств;
 • роботою комісій з ліквідації/реорганізації тощо.

Загалом, в ході аудиту встановлено фінансових порушень та недоліків розрахунково на загальну суму 52,0 млн. гривень, з них:

 • по Департаменту сума фінансових порушень складає 20,0 млн грн, з них що призвели до витрат – 5,5 млн грн, з ризиком втрат – 14,6 млн грн;
 • по підпорядкованим підприємствам сума фінансових порушень становить 32,0 млн грн, з них що призвели до втрат – 26,8 млн грн, з ризиком втрати – 2,6 млн. гривень.

І. Оцінка діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

Загалом діяльність Департаменту є налагодженою, проте встановлено ряд недоліків та порушень щодо управління фінансовими ресурсами, в частині здійснення непродуктивних витрат, незабезпечення виконання договірних зобов’язань, недостовірності відображення в обліку розміру дебіторської заборгованості та не вжиття заходів щодо її стягнення, недоліків управлінсько-організаційного характеру, зокрема:

 • не передбачення в Положеннях про галузеві відділи частини завдань, визначених Положенням про Департамент, що призводить до їх невиконання;
 • незабезпечення своєчасності внесення змін до Положення про Департамент призвело до наявності в Положенні завдань, виконання яких, відповідно до нормативно-правових документів покладені на інші структурні підрозділи КМДА;
 • здійснення виконання окремими відділами завдань, які не прописані в Положеннях про відділи;
 • непокладанням на директора Департаменту (всупереч рішення Київради та доручення Київського міського голови) персональної відповідальності за стан справ у підпорядкованих комунальних підприємствах та невизначення в положеннях про Департамент, Управління та відділи переліку підпорядкованих підприємств і порядку здійснення контролю за ними створено ризик відсутності належного контролю за їх діяльністю;
 • неналежна організація контролю за поданням керівниками більшості структурних підрозділів Департаменту обґрунтувань щодо встановлення розміру місячної премії працівникам призвела до нерівноцінного розподілу премій між відділами (процент нарахування в 2015 році коливається в межах від 206% до 418%; в 2016 році – від 164% до 267%);
 • виготовлення за договором з ТОВ «Терра прожект» альбомів по районах м. Києва з відображенням зон обмежень,що стосуються розташування об’єктів сезонної та засобів пересувної дрібнороздрібної торгівельної мережі, які фактично не задіянні при наданні права на їх розміщення та, відповідно до звіту, розроблені іншим контрагентом, на думку аудиторів, призвело до непродуктивних витрат бюджетних коштів у сумі 91,96 тис. грн;
 • внаслідок здійснення Департаментом в 2015 році закупівлі послуг з виготовленя альбомів, яка не передбачена річним планом закупівель та додатком до нього, та поділу предмету закупівлі на окремі частини допущено уникнення процедури проведення конкурсних торгів та втрачено можливість закупівлі даних послуг на більш вигідних умовах;
 • здійснення видатків на розроблення, доопрацювання та обслуговування одного програмного продукту різними суб’єктами господарювання (Департаментом та КП «Міський магазин») на думку аудиторів може призвести до уникнення відповідальності за здійснення неефективних фінансових операцій, недостатнього контролю за понесеними витратами, обліком та використанням програмного продукту;
 • наявність в обліку дебіторської заборгованості по 32 суб’єктах господарювання у сумі 19,97 млн. грн, яка виникла у зв’язку з неповерненням отриманої в 1998-2000 роках поворотної фінансової допомоги з бюджету м. Києва, з яких, станом на 01.04.2017, припинили господарську діяльність 16 підприємств, знаходяться в стані припинення - 5, порушено справи про банкрутство - 1 п-во;
 • відсутність взаємодії між відділом фінансового забезпечення та звітності та юридичним відділом призвело до не проведення претензійно-позовної роботи з дебіторами, допущення втрати боржника в зобов’язанні, та, як наслідок, до втрат бюджету м. Києва в сумі 5,45 млн. грн та ризику втрат бюджету в сумі 14,51 млн. грн;
 • відсутність підтвердних документів виникнення всієї дебіторської заборгованості спричинене неналежною організацією внутрішнього фінансового контролю, незабезпеченням правильності ведення бухгалтерського обліку, неякісним проведенням інвентаризацій розрахунків та не вжиттям заходів щодо їх поновлення.

 ІІ. Оцінка діяльності підприємств, підпорядкованих Управлінню торгівлі і побуту

В ході аудиту встановлено ряд системних порушень та недоліків в роботі комунальних підприємств, підпорядкованих Управлінню торгівлі і побуту, які призвели до виникнення ризиків втрат фінансових та матеріальних ресурсів, неефективного використання майна та негативно вплинули на фінансово-економічні показники, а саме:

2.1 У сфері діяльності ринків:

недостатній контроль в сфері орендних відносин:

 • неперерахування КП «Житній ринок» до бюджету м. Києва 50% надходжень від оренди комунального майна призвело до недоотримання доходів міським бюджетом в сумі 1,09 млн. грн;
 • на КП «Бессарабський ринок» не забезпечено повноцінне та належне страхування об’єктів оренди - 11 нежитлових приміщень загальною площею 983,3 кв.м та 2 пересувних фургонів, як наслідок, протягом 2015 – 2017 року існував/існує ризик втрат, яких Підприємство могло/може зазнати в разі настання страхових випадків;
 • порушення вимог п.29 Методики розрахунку орендної плати в частині невірного визначення процентної ставки орендарю призвело до недоотримання КП «Володимирський ринок» коштів від надання нежитлового приміщення в орендне користування розрахунково на суму 15,2 тис. грн, в т.ч. бюджетом міста Києва - 7,6 тис. грн.Мав місце випадок відсутності страхування орендованого майна.
 • неналежне проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості призвело до:
 • втрат активів (дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності) підприємствами на загальну суму 1,21 млн. грн, з них: КП «Житній ринок» - 1,15 млн. грн, КП «Бессарабський ринок» - 57,8 тис. грн;
 • списання безнадійної дебіторської заборгованості в сумі 67,7 тис. грн є втратами коштів для КП «Володимирський ринок», та існує ризик втрат внаслідок списання в майбутньому сумнівної заборгованості в сумі 68,4 тис. грн.
 • незбалансованість встановлених тарифів на окремі види послуг фактичним витратам призвело до:
 • надання КП «Житній ринок» протягом 2016 року та І кв. 2017 року послуг із забезпечення здійснення торгівлі на ІІ поверсі ринку по тарифам, які економічно необґрунтовані та незбалансовані до фактичних витрат;
 • надання послуг з використання торгових місць за вартістю нижчою за встановлені (затверджені) тарифи КП «Бессарабський ринок» - недоотримано доходів розрахунково у сумі 10,4 тис. грн.

неналежний контроль у сфері надання послуг:

 • в окремих договорах на надання послуг з використання торгових місць КП «Бессарабський ринок» не зазначається фактична площа торгового місця та його цільове використання, що, на думку аудиторів, унеможливлює здійснення адміністрацією ринку ефективного контролю за використанням продавцями торговельних місць, в залежності від виду продукції;
 • умови окремих договорів на послуги та використання торгових місць КП «Бессарабський ринок» ґрунтуються на втрачених чинність нормативно-правових актах, що може призводити до неоднозначного тлумачення змісту договорів та виникнення можливих протиріч при здійсненні розрахунків;
 • відсутність карток обліку по контрагентах за договорами надання послуг та використання торгових місць, в т.ч. відшкодування комунальних послуг, розрахунки по яких здійснюються готівкою із застосування РРО, призводить до неповного відображення всіх господарських операцій КП «Бессарабський ринок»;
 • в результаті непередбачення в більшості договорів про надання послуг з використання торговельних місць умов нарахування штрафних санкцій (пені) за несвоєчасну сплату КП «Бессарабський ринок» недоотримано доходів розрахунково у сумі 7,1 тис. грн.

неналежне та недостовірне введення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності тощо:

 • невжиття заходів щодо списання з бухгалтерського обліку КП «Житній ринок» простроченої кредиторської заборгованості, яка утворилась з 2010 року, призвело до завищення боргових зобов’язань на загальну суму 730,96 тис. грн;
 • внаслідок систематичних порушень законодавства щодо термінів сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету та розрахунків з контрагентами сплачено пеню та штрафні санкцій на загальну суму 108,94 тис. грн: КП «Житній ринок» - 7,04 тис. грн; КП «Бессарабський ринок» - 81,4 тис. грн; КП «Володимирський ринок» - 20,5 тис. грн, що є втратами для підприємств та свідчить про неналежний контроль за цими процесами на підприємствах;
 • мають місце недоліки в бухгалтерському обліку КП «Володимирський ринок» з відображення сум нарахованої амортизації дооціненої вартості основних засобів;
 • недотримання планів капітальних інвестицій, як в цілому, по окремих напрямках КП «Володимирський ринок» (придбання основних засобів, модернізація тощо), так і по конкретним заходам, свідчить про недоліки в процесах управління інвестиціями на підприємстві, зокрема в частині їх планування та реалізації (фінансування).

2.2 У сфері діяльності ярмарків:

недоліки організації та проведення ярмарків:

 • внаслідок запровадження до 01.09.2017 КП «Міський магазин», КП «Поділ-Нерухомість» та КП «Київська спадщина» непрозорої системи залучення до проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарок третіх осіб – суб’єктів підприємницької діяльності (в основному ФОПи) Підприємствами втрачені грошові кошти розрахунково у сумі 28,1 млн грн.: за результатами проведених попередніх аудитів в КП «Міський магазин» та КП «Поділ-Нерухомість» - у сумі 9,5 млн грн., КП «Київська спадщина» - 18,6 млн грн.

2.3 У сфері діяльності інших комунальних підприємств:

недостатній контроль у сфері орендних відносин:

 • неперерахування КП «Печерськсервіс» до бюджету міста Києва частини надходжень від орендної плати (50%) призвело до недоотримання доходів міським бюджетом на загальну суму 592,83 тис. грн;
 • КП «Печерськсервіс» не забезпечено виконання доручення першого заступника голови КМДА Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо щомісячного цільового 10% зменшення заборгованості перед бюджетом м. Києва по перерахуванню частини отриманої орендної плати, як наслідок, заборгованість Підприємства перед міським бюджетом станом на 01.06.2017 зросла майже у 8 разів, в порівнянні з початком 2016 року (з 74,79 тис. грн до 592,83 тис. грн);
 • на КП «Печерськсервіс» об’єкти оренди використовуються з чисельними порушеннями та недоліками, які призвели до значного недоотримання доходів від оренди майна, як самим підприємством (розрахунково) у сумі 627,16 тис. грн, так і бюджетом міста Києва – 313,58 тис. грн.
 • Зокрема, встановлено випадки нецільового використання орендарями об’єктів оренди, невідповідності фактично займаних ними площ умовам договорів оренди, передачі частини площ приміщень в суборенду та здійснення їх добудови, перепланування без наявності відповідних дозволів та погоджень.
 • невірне застосування КП «Печерськсервіс» індексу інфляції при розрахунку місячної орендної плати по окремим договорам оренди призвело до недоотримання підприємством протягом 2015 – травня 2017р. доходів у сумі 6,06 тис. грн та бюджетом міста Києва у сумі 3,03 тис. грн;
 • неукладання договорів оренди з контрагентами, які використовують нежитлові приміщення загальною площею 850,6 кв. м та здійснюють в них господарську діяльність без договірних відносин, призвело до недоотримання підприємствами грошових коштів розрахунково на загальну суму 305,71 тис. грн (КП «Київський іподром» - 125,9 тис. грн, КП «Печерськсервіс» - 179,81 тис. грн.) та бюджетом м. Києва – 281,62 тис. грн;
 • уникнення КП «Київський іподром» та КП «Печерськсервіс» процедури укладання договорів оренди (поширена практика укладання з суб’єктами господарювання договорів про співробітництво (спільну діяльність), зберігання майна тощо), які за своєю суттю є договорами оренди комунального майна, призвело до недоотримання доходів бюджетом м. Києва розрахунково на 263,13 тис. грн;
 • не забезпечено повноцінне та належне страхування об’єктів оренди (КП «Печерськсервіс», КП «Київський іподром») переданих в користування орендарям, як наслідок, протягом 2015 – 2017р. існував/існує ризик втрат, яких підприємства могли/можуть зазнати в разі настання страхових випадків;
 • неналежний контроль за розрахунками з орендарями призвів до ризику фінансових втрат КП «Київський іподром» на суму 36,7 тис. грн, а не переукладання договору оренди з 1 контрагентом призвело до недоотримання фінансових ресурсів підприємством на суму 11,4 тис. грн, в тому числі бюджетом - 5,7 тис. грн;

неналежне виконання покладених статутом функцій:

 • внаслідок відсутності затвердженого на 2016 рік фінансового плану КП «Київський іподром» не були визначені обсяги та цілі спрямування коштів для виконання підприємством своїх функцій відповідно доустановчих документів;
 • визначення вартості послуг КП «Київський іподром» щодо утримання коней та за проживання в гуртожитку здійснено без проведення розрахунків отримання економічно обґрунтованого прибутку, що, в тому числі, призвело до збитковості підприємства.

неналежний контроль за використанням майна призвів до:

 • встановлення на земельній ділянці КП «Київський іподром» орієнтовною площею 0,5га без дозвільних документів (на підставі договору про співробітництво) приватного кінно-спортивного комплексу (у вигляді критого та відкритого манежів, гаражу), який належить ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода країна».
 • Відмічається, що в разі оформлення оренди землі впродовж 2015-2017 років розрахунково від її оренди бюджет м. Києва міг би отримати орендну плату у сумі 407,1 тис. грн;
 • не задіяння КП «Київський іподром» в своїй господарській діяльності активів в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області (сільськогосподарські споруди, контору, земельні ділянки), використання невідомими сторонніми особам приміщення контори, відсутності належного оформлення прав власності на земельні ділянки та технічного паспорту будівлі контори у с. Бобриця, непридатності до використання сільськогосподарської техніки;
 • встановлення лишків у вигляді будівлі площею близько 60 кв. м, яка належить КП «Київський іподром», але не перебуває на його балансі.

неналежне проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості:

 • призвело до втрати активів (дебіторської заборгованості, за якою минув строк позовної давності) КП «Київський іподром» на суму 511 тис. грн та утворенню в бухгалтерському обліку підприємства дебіторської заборгованості на суму 234,1 тис. грн щодо якої існує ризик втрат.

неналежне та недостовірне ведення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності тощо:

 • призвело до утворення в бухгалтерському обліку КП «Київський іподром» кредиторської заборгованості строк позовної давності до якої минув, чим за даними бухгалтерського обліку та фінансової звітності КП «Київський іподром» занижено розмір доходів та завищено фінансові зобов’язання на загальну суму 26,8 тис. грн;
 • КП «Печерськсервіс» внаслідок систематичних порушень законодавства щодо термінів сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету сплачено пені та штрафних санкцій на загальну суму 24,24 тис. грн, що є втратами для підприємства;
 • КП «Печерськсервіс не забезпечено проведення якісної інвентаризації та не вжито належних заходів щодо списання простроченої (безнадійної) кредиторської і дебіторської заборгованостей, строк позовної давності по яким минув, що призвело до завищення у фінансовій звітності за 2015 – І квартал 2017р. боргових зобов’язань на суму 1,65 тис. грн. та активів на суму 4,2 тис. грн.

неефективне використання бюджетних коштів:

 • внаслідок укладання КП «Київський іподром» з ПАТ «Комерційний банк «Хрещатик» договору кредитної лінії без передбаченого статутом дозволу та неефективних управлінських рішень керівництва підприємства КП «Київський іподром» змушене було залучати бюджетні кошти для погашення кредиту, що є втратами бюджету міста Києва на суму 645,4 тис. грн, а кошти, які КП «Київський іподром» витратило на погашення відсотків по кредиту, є втратами для підприємства на суму 166,3 тис. грн;
 • використання отриманих КП «Київський іподром» в 2015 році бюджетних коштів в сумі 1,7 млн. грн не на збільшення майнових активів чи на отримання прибутку, а на погашення фінансових зобов’язань, які утворились внаслідок неефективного управління фінансами на підприємстві в минулі періоди (в період до 2015 року).

неналежне виконання розпоряджень виконавчого органу Київської міської ради (КМДА):

 • на КП «Київський іподром» не проведено в установленому порядку державну реєстрацію змін до статуту підприємства, що призвело до невідповідності відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі щодо реального обсягу статутного капіталу підприємства.

ІІІ. Оцінка діяльності підприємств, підпорядкованих Управлінню промисловості та інноваційної політики

В ході аудиту встановлено ряд системних порушень та недоліків в роботі державних підприємств, підпорядкованих Управлінню промисловості та інноваційної політики, які призвели до виникнення ризиків втрат фінансових та матеріальних ресурсів, неефективного використання державного майна, бюджетних коштів, а також значних недоотримань фінансових ресурсів, як підприємствами, так і державним бюджетом України, а саме:

недостатній контроль в сфері орендних відносин (ДНВП «Захід»):

 • призвів до укладення 12 договорів оренди на використання нежитлових приміщень загальною площею 1282 кв.м. без проходження визначеної законодавством процедури передачі державного майна в оренду, ризиків втрат внаслідок відсутності страхування орендованого майна, заниження орендної плати в середньому в 3,8 разів, та, як наслідок, до недоотримання (розрахунково) підприємством доходів у сумі 1,15 млн. грн, в т.ч. державним бюджетом України – 673,80 тис. грн;
 • об’єкти оренди використовуються з чисельними порушеннями та недоліками, які, за розрахунками аудиторів, можуть призвести у ІІ півріччі 2017 року до значного недоотримання доходів, як самим Підприємством (розрахунково) у сумі 946,38 тис. грн, так і державним бюджетом у вигляді 30%, 70% відрахувань – 518,54 тис. грн;
 • Зокрема, встановлено випадки нецільового використання орендарями об’єктів оренди, використання безоплатно орендарями площ та території більше ніж передбачено договорами, здійснення добудов, перепланування без наявності відповідних дозволів та погоджень, захаращення території вторинною сировиною тощо.
 • незабезпечення керівництвом підприємства виконання вимог законодавства України щодо обов’язкового перерахування до державного бюджету частини надходжень від орендної плати, що, згідно обліку підприємства, призвело до недоотримання державним бюджетом станом на 01.07.2017 надходжень від оренди майна на загальну суму 260,55 тис. грн.

неналежний контроль за плануванням та використанням бюджетних коштів (ДНВП «Захід»):

 • керівництвом підприємства при складанні розрахунків до бюджетних запитів (кошторисів, планів використань) на 2015-2017 роки не враховувались прогнозні надходження коштів від господарської діяльності (договорів оренди), що призвело до завищення потреби у фінансуванні та здійсненні бюджетних асигнувань на утримання ДНВП «Захід» протягом 2015 – 6 місяців 2017 року щонайменше (розрахунково) у сумі 236,3 тис. грн;
 • згідно проведених розрахунків за умови вжиття ДНВП «Захід» належних організаційно-правових заходів щодо передачі державного майна в оренду відповідно до вимог законодавства та з урахуванням справедливої ринкової вартості об’єктів, вбачається можливим (розрахунково) отримання доходів підприємством протягом 2015 - І півріччя 2017 року у сумі 1,15 млн. грн (по діючих договорах оренди) та у ІІ півріччі 2017 року - 946,38 тис. грн (від фактично переданих в орендне користування площ), що за розрахунками аудиторів дало б змогу зменшити бюджетне навантаження по фінансуванню підприємства протягом 2015 - І півріччя 2017 року на суму 288,76 тис. грн та на ІІ півріччя 2017 року - 270,11 тис. грн;
 • здійснення протягом 2015-2017 років покриття витрат сторонніх суб’єктів господарювання за спожиті ними комунальні послуги (електроенергію) та сплати заробітної плати працівникам, які відшкодовувались орендарями в складі відшкодування експлуатаційних витрат, призвело, як наслідок, до зайвого використання бюджетних коштів у сумі 79,528 тис. грн;
 • затягування процедури передачі майнового комплексу ДНВП «Захід» з державної власності у власність територіальної громади міста Києва, після здійснення заходів за бюджетні кошти міста Києва по вивезенню берилієвмісних відходів з території підприємства, призводить до непродуктивних витрат щодо подальшого фінансування з бюджету м. Києва його утримання.

неналежне виконання покладених функцій статутом:

 • не укладання з призначеними директорами ДНВП «Захід», ДП «Центр обслуговування наукової та інженерної праці» (далі – ДП «ЦОНІП») та ДНДЦ НР «Айсберг» контрактів призводить до нормативного неврегулювання трудових відносин з керівниками підприємств в частині строку перебування на займаній посаді, визначення обов’язків та відповідальності, умов матеріального забезпечення (встановлення окладів, премій та надбавок тощо) та організації праці тощо.
 • внаслідок відсутності затвердженого фінансового плану ДП «ЦОНІП» на 2015 рік не були визначені обсяги та цілі спрямування коштів для виконання підприємством своїх функцій відповідно доустановчих документів.

неналежний контроль при плануванні та проведенні витрат на оплату праці:

 • неправомірне встановлення посадових окладів в завищеному розмірі працівникам ДНВП «Захід» та ДП «ЦОНІП» призвело до зайвої виплати заробітної плати працівникам підприємств протягом 2015-2016 р. та І кварталі 2017 р. в загальній сумі 180,54 тис. грн (ДНВП «Захід» - 85,98 тис. грн, ДП «ЦОНІП» - 94,56 тис. грн);
 • неправомірне встановлення надбавки до посадового окладу працівникам ДП «ЦОНІП» призвело до зайвої виплати заробітної плати на загальну суму 215,0 тис. грн та перерахування ЄСВ на суму 56,83 тис. грн;
 • неправомірне нарахування заробітної плати працівникам ДП «ЦОНІП» (понад затверджений штатним розписом місячний фонд оплати праці) призвело до її зайвої виплати на загальну суму 34,6 тис. грн та сплати ЄСВ на суму 7,61 тис. грн;
 • здійснено нарахування та виплату премії працівникам ДНВП «Захід» за підсумками роботи в 2015, 2016 роках на загальну суму 62,99 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів міського бюджету на суму 13,22 тис. грн, при умові, що господарська діяльність передбачена статутом підприємством не проводиться (тільки здавали приміщення в оренду);
 • не забезпечено керівництвом ДВП «Скіф» у 2015–2017 роках (І квартал) своєчасної та повноцінної сплати обов’язкових відрахувань із фактично виплаченої заробітної плати працівникам, внаслідок чого, підприємством до фондів соціального страхування не перераховано податку з доходів фізичних осіб у загальній сумі 51,45 тис. грн.

неналежне проведення претензійно-позовної роботи щодо стягнення дебіторської заборгованості:

 • призводить до нарощування дебіторської заборгованості, та, як наслідок, до втрати активів (боржників у зобов’язанні) на суму 11,47 тис. грн (ДП «ЦОНІП») та ризику втрат у майбутньому на загальну суму 124,86 тис. грн (ДП «ЦОНІП» - 90,76 тис. грн, ДНВП «Захід» - 34,1 тис. грн).

неналежне та недостовірне введення бухгалтерського обліку та формування фінансової звітності тощо:

 • встановлено невідображення в інвентаризаційному описі ДНВП «Захід» металевої споруди (гаражу) площею 188,1 кв.м, яка знаходиться на території, та наявність списаного обладнання, яке використовується Підприємством у господарській діяльності, зокрема: координаторно-розточувальний, токарний та свердлильний станки, листові ножиці, тельфери, зварювальні апарати тощо;
 • в обліку ДНВП «Захід» доходи від проведення прихованої господарської діяльності на списаному обладнані не відображаються;
 • встановлено в обліку ДП «ЦОНІП» та ДВП «Скіф» нестачу об’єктів основних засобів загальною балансовою вартістю 16,71 тис. грн (в т.ч. ДП «ЦОНІП» на суму 3,15 тис. грн, ДВП «Скіф» - 13,56 тис. грн) та лишків основних засобів на загальну суму 30,14 тис. грн;
 • всупереч вимог нормативно-правових актів щодо списання майна, у 2015 році керівництвом ДВП «Скіф» безпідставно (за актами не встановленої форми та без погодження 22 од. загальною балансовою вартістю 25,01 тис. грн;
 • встановлено невідповідність відображення наявної кредиторської заборгованості в бухгалтерському обліку ДНВП «Захід» та складеній фінансовій звітності;
 • недостовірне відображення в обліку ДП «ЦОНІП» витрат майбутніх періодів (рах.№391) протягом 2015-2016 років та І кварталу 2017 року призвело до накопичення поточних витрати з послуг рухомого (мобільного) зв'язку та неотриманим матеріалам у сумі 240,489 тис. грн без відображення їх списання (розподілу) та віднесення до складу витрат звітного періоду, та, як наслідок, до штучного утворення дебіторської заборгованості та заниження витрат Підприємства;
 • здійснення ДП «ЦОНІП» закупівлі паливо-мастильних матеріалів в період з 2015 по І квартал 2017 року в кількості 9985 л на загальну суму 139,84 тис. грн без документального підтвердження їх використання та списання;
 • ведення бухгалтерського обліку в ДНВП «Захід», ДП «ЦОНІП», ДВП «Скіф» та ДНДЦ НР «Айсберг» не відповідає вимогам законодавства, відповідних положень та інструкцій, фінансова звітність містить недостовірну, перекручену та не повну інформацію про їх фінансовий стан.

IV. Оцінка діяльності підприємств, підпорядкованих Управлінню регуляторної політики та підприємництва

В ході аудиту встановлено, що робота КП «КМБЦ», підпорядкованого Управлінню регуляторної політики та підприємництва, націлена на виконання мети та забезпечення основних показників фінансово-господарської діяльності та виконання бюджетних програм.

Проте, в ході аудиту встановлені окремі недоліки при виконанні комплексної Київської міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2015 – 2018 роки, а саме: у 2017 році не забезпечено функціонування районного центру інформаційно-консультативних послуг для суб'єктів підприємництва за участі ресурсів районних громад у Дніпровському районі м. Києва.

V. Оцінка діяльності підприємств, що ліквідовуються та не здійснюють господарської діяльності, підпорядкованих Департаменту промисловості та розвитку підприємництва

В ході аудиту встановлено недоліки та проблеми, що призвели до значного затягування процедур ліквідації, припинення, реорганізації підприємств та неефективності роботи Департаменту в частині контролю за цими процесами, що негативно вплинуло на виконання регламентуючих рішень Київради та розпоряджень КМДА та призводить до нарощування та накопичення боргових зобов’язань та проблемних питань, зокрема:

 • заходи з реорганізації 6 державних підприємств, які не здійснюють господарську діяльність і підлягають ліквідації шляхом приєднання до ДНВП «Захід», містять, на думку аудиторів, формальний характер і призводять до значного затягування процесу. При цьому, процес реорганізації фінансується з бюджету м. Києва без визначення кінцевого результату досягнення загальної мети фінансування бюджетної програми, оцінки ефективності бюджетної програми та результативності проведення заходів, та призводить до неефективних витрат бюджетних коштів;
 • ігнорування ліквідаційною комісією КП «Ресторан «Славутич» участі в процесі ліквідації представників Департаменту та звільнення членів її керівного складу призвело до зупинки процесу ліквідації підприємства, невизначеності ситуації з майном та документами, та, як наслідок, до невиконання рішення Київської міської ради від 16.10.2011 №197/6413 та розпорядження КМДА від 09.02.2012 №202;
 • заходи з припинення 3 комунальних підприємств (КП «Домашній магазин», КП «Ріко», КП «Київські ринки») шляхом приєднання до КП «Світоч» є затянутими, не конструктивними та недоцільними, оскільки на підприємствах, які тривалий час ліквідуються, та КП «Світоч» відсутня можливість самостійно сплатити наявну кредиторську заборгованість, яка становить близько 3 млн грн., і постійно збільшується за рахунок пені, штрафних санкцій тощо. Також, КП «Світоч» тривалий час не здійснює господарської діяльності.
 • відсутність механізму погашення наявної заборгованості КП «Центр високих технологій та інновацій» по податкам та обов’язковим платежам до бюджету (близько 137,8 тис. грн), яка постійно збільшується за рахунок пені, штрафних санкцій, призводить до затягування процесу ліквідації підприємства та існує висока вірогідність недотримання виконання затверджених організаційно-правових заходів з ліквідації Центру;
 • заходи з ліквідації Комунального Броварського заводу алюмінієвих будівельних конструкцій протягом тривалого часу (близько 4 років) не проводились по причині нездійснення Департаментом перегляду складу ліквідаційної комісії, не призначення нового голови ліквідаційної комісії та не затвердження дієвого плану-графіку виконання організаційно-правових заходів з ліквідації.

Аналіз отриманих інформацій свідчить про значні недоліки в організації системи внутрішнього контролю в Департаменті промисловості та розвитку підприємництва, особливо з питань контролю за діяльністю підпорядкованих підприємств, організаційно-правових заходів по ліквідації/реорганізації підприємств, кадрової політики тощо.

Для забезпечення дотримання фінансово-бюджетної дисципліни, ефективного використання майна та інших ресурсів, покращення результатів діяльності Установи відмічається необхідність змін в системі менеджменту Департаменту та підпорядкованих йому підприємств, підходах до питань організації та контролю внутрішніх процесів.

 

З метою поліпшення ситуації та усунення встановлених порушень і недоліків та недотримання їх у майбутньому рекомендується:

Департаменту промисловості та розвитку підприємництва:

 • Здійснити редагування положення про Департамент в частині перегляду функцій відповідно до змін в розпорядчих документах.
 • Провести розподіл всіх завдань визначених в положенні про Департамент між профільними управліннями (відділами) та забезпечити їх виконання.
 • Внести зміни в положення про Департамент в частині покладання на директора Департаменту персональної відповідальності за стан справ у підпорядкованих йому підприємствах.
 • В Департаменті розробити систему внутрішнього контролю за діяльністю підпорядкованих підприємств щодо виконання ними функціональних повноважень та обов’язків, шляхом внесення змін в положення про Департамент, управління та відділи.
 • Розробити порядок нарахування премій працівникам за наявності обґрунтувань щодо встановлення розміру місячної премії кожному працівнику з врахуванням їх особистого внеску в загальний результат роботи Департаменту.
 • З метою недопущення непродуктивних витрат бюджетних коштів, розробити систему внутрішнього контролю за плануванням та спрямуванням бюджетних коштів, шляхом розробки і впровадження порядку контролю за проведенням видатків з визначенням відповідальних осіб.
 • Визначити відповідальну особу за обліком видатків, що закуповуються, з метою недопущення закупівель без проведення передбачених Законом процедур.
 • Розробити порядок за обліком, використанням та обслуговуванням програмного продукту шляхом делегування прав одному замовнику (користувачу).
 • Бухгалтерським і юридичним відділам Департаменту провести інвентаризацію прострочених дебіторських заборгованостей та по кожному дебітору вжити заходів (претензійно-позовна робота, проведення звірок взаєморозрахунків тощо) щодо стягнення заборгованості.
 • Розробити порядок здійснення претензійно-позовної роботи з дебіторами.
 • Вжити дієвих заходів щодо поновлення документів, які підтверджують наявну в обліку дебіторську заборгованість.
 • Розбити систему контролю за плануванням та використанням бюджетних коштів підпорядкованими підприємствами.
 • По кожному факту встановлених порушень та недоліків в бухгалтерському обліку привести облік Департаменту та підпорядкованих підприємств у відповідність до вимог чинного законодавства.
 • Розробити план вжиття заходів фінансового оздоровлення підприємств, яким передбачити поступове покращення фінансових та функціональних показників їх діяльності, які визначаються на підставі балансу, звітів, здійснювати щоквартальний моніторинг стану реалізації заходів та інше.
 • Розглянути питання щодо зміни менеджменту на підпорядкованих підприємствах, на яких не здійснюється їх розвиток, значно погіршено фінансовий стан, неефективно використовується майно та ресурси тощо.
 • Департаменту усунути порушення та недоліки, а також взяти на контроль стан врахування рекомендацій Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту, що надані підпорядкованим підприємствам, зокрема:

 

КП «Житній ринок»:

 • Забезпечити вжиття заходів щодо погашення існуючої заборгованості перед бюджетом міста Києва з відрахування частини надходжень від оренди майна і при сплаті заборгованості дотримуватись вимог доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо цільового параметру щомісячного мінімального зменшення такої заборгованості в розмірі 10%.
 • Вжити заходи щодо недопущення надання послуг з використання торгових місць на ІІ поверсі ринку за заниженою вартістю, в т.ч. шляхом внесення змін до відповідних договорів та врегулювання питання щодо доотримання доходів.
 • Забезпечити проведення інвентаризації (взаєморозрахунків) та вжити належних організаційно - правових заходів щодо списання з бухгалтерського обліку безнадійної дебіторської та кредиторської заборгованості, за якими строк позовної давності минув та є впевненість про неповернення її боржником;
 • Розробити порядок контролю за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості шляхом проведення претензійно-позовної роботи на підприємстві, обліку сумнівної заборгованості із визначенням періодичності, форм контролю та відповідальних осіб.
 • З метою недопущення прострочення граничних термінів сплати податків та обов’язкових платежів до бюджету визначити відповідальних осіб за веденням зобов’язань підприємства.

КП «Бессарабський ринок»:

 • Вжити заходи щодо недопущення надавання послуг з використання торгових місць за заниженою вартістю, в т.ч. шляхом внесення змін до відповідних договорів та врегулювання питання щодо доотримання доходів.
 • Вжити заходи щодо посилення контролю за страхуванням орендованих приміщень, в т.ч. шляхом направлення листів до орендарів, отримання копій укладених договорів страхування та передбачення в посадовій інструкції відповідальної за роботу з орендарями особи здійснення періодичних моніторингів строків страхування та направлення листів попередження про закінчення строків страхування.
 • Внести зміни до договорів щодо надання послуг з використання торговельних місць в частині обов’язкового зазначення площі місця та його цільового призначення за асортиментом (видом) товарів.
 • Вжити заходи щодо посилення контролю за дотриманням строків розрахунків з дебіторами шляхом розроблення порядку роботи з дебіторами, в якому передбачити терміни строк розрахунків, розірвання договорів та проведення претензійно-позовної роботи.
 • Привести договори щодо надання послуг з використання торговельних місць у відповідність чинному законодавству, в т.ч. шляхом виключенням посилань на нормативно-правові акти, які втратили свою чинність.
 • Вжити заходи щодо здійснення контролю за станом розрахунків по договорам за послуги та використання торгових місць, що здійснюються готівковими коштами шляхом ведення аналітичного обліку по кожному контрагенту.
 • Вжити заходи щодо недопущення відтермінування оплати по договорах про надання послуг з використання торгових місць, в т.ч. шляхом передбачення в умовах цих договорів відповідальність за несвоєчасну сплату.

КП «Володимирський ринок»:

 • Переглянути облікову політику підприємства в частині амортизаційних відрахувань на дооцінену вартість будівлі ринку.
 • Розробити порядок контролю за плануванням та реалізацією капітальних інвестицій з призначенням відповідальної особи.
 • Здійснити заходи щодо укладання договору страхування майна, яке використовується Релігійною громадою на честь Святого Рівноапостольного Князя Володимира у Голосіївському районі м. Києва, шляхом направлення листа до орендаря.
 • Ініціювати перегляд умов договору оренди з Релігійною громадою на честь Святого Рівноапостольного Князя Володимира у Голосіївському районі м. Києва відповідно до нормативних вимог Положення про оренду майна територіальної громади міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.04.2015 № 415/1280.
 • Розробити порядок контролю за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості шляхом проведення претензійно-позовної роботи на підприємстві, обліку сумнівної заборгованості із визначенням періодичності, форм контролю та відповідальних осіб.
 • Призначити відповідальну особу за роботу з фіскальними органами з метою запобігання виникнення штрафних санкцій.

КП «Київський іподром»:

 • Внести зміни до фінансового плану на 2017 рік, передбачивши прибуток.
 • Забезпечити встановлення вартості послуг на утримання коней із проведенням розрахунків, врахуванням прибутку по правилах калькулювання витрат, визначених в стандартах бухгалтерського обліку.
 • Забезпечити встановлення вартості послуг на утримання коней, послуги гуртожитку із проведенням розрахунків, врахуванням прибутку по правилах калькулювання витрат, визначених в стандартах бухгалтерського обліку.
 • Вжити заходів щодо приведення до вимог чинного законодавства діяльності з питань будівництва споруд ТОВ «Спортивне об’єднання «Молода країна» на території КП «Київський іподром».
 • Провести інвентаризацію сільськогосподарської техніки та приміщень в с. Бобриця Києво-Святошинського району Київської області з метою визначення можливості залучення їх в діяльності підприємства або можливості списання; розпочати оформлення прав на земельні ділянки в с. Бобриця.
 • Вжити організаційно-правові заходи щодо оприбуткування лишків у вигляді будівлі площею близько 60 кв. м, яка не перебуває на балансі КП «Київський іподром».
 • Звернутися до Департаменту комунальної власності з метою упорядкування відносин з організаціями (особами), які мають намір використовувати майно КП «Київський іподром», для цілей ремонту автомобілів, виробництва меблів тощо шляхом укладання договорів оренди.
 • Розробити порядок контролю за використанням території, приміщень, підприємства, які можуть бути об’єктом оренди, шляхом розробки і впровадження порядку контролю використання комунальної власності з визначенням відповідальних осіб.
 • Розробити порядок контролю за використанням території, приміщень, підприємства, які можуть бути об’єктом оренди, шляхом розробки і впровадження порядку контролю використання комунальної власності з визначенням відповідальної особи.
 • Забезпечити укладання договорів страхування об’єктів оренди.
 • Забезпечити залучення бюджетного фінансування виключно за напрямками розвитку підприємства (оновлення основних засобів), а не на погашення заборгованостей, шляхом видання наказу про ефективне використання фінансових ресурсів підприємства з визначенням відповідальної особи, на яку буде покладено відповідальність за забезпечення ефективності (прибутковості) кожної фінансово-господарської операції на підприємстві.
 • З метою впровадження дієвої претензійно-позовної роботи на підприємстві розробити порядок організації претензійно-позовної роботи із визначенням відповідальної особи.
 • Провести претензійно-позовну роботу по відшкодуванню сум, які встановлені даною перевіркою і до якої існує ризик неповернення.
 • Провести виправну бухгалтерську проводку щодо обліку кредиторської заборгованості на суму 26,8 тис. грн., строк позовної давності якої минув.
 • Забезпечити реєстрацію змін до Статуту підприємства у зв’язку зі збільшенням статутного капіталу підприємства.

КП «Печерськсервіс»:

 • Забезпечити проведення інвентаризації (взаєморозрахунків) та вжити належних організаційно-правових заходів щодо списання простроченої (безнадійної) кредиторської та дебіторської заборгованості, строк позовної давності по яким минув, та є впевненість про неповернення її боржниками.
 • Забезпечити вжиття заходів щодо погашення існуючої заборгованості перед бюджетом міста Києва з відрахування частини надходжень від оренди майна у сумі 592,83 тис. грн. (станом на 01.06.2017). Зокрема, при сплаті заборгованості з відрахування частини надходжень від оренди майна до міського бюджету, дотримуватись вимог доручення першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Пліса Г.В. від 12.02.2016 №32959/243-2015 щодо цільового параметру щомісячного мінімального зменшення такої заборгованості в розмірі 10%.
 • Провести аналіз договорів оренди на предмет виконання орендарями істотних умов в частині обов’язкового страхування орендованого майна та вжити належних заходів щодо спонукання орендарів до укладання договорів страхування. Розробити та регламентно затвердити в КП «Печерськсервіс» порядок контролю за виконанням умов договорів оренди, визначити відповідальних осіб за здійснення зазначеного процесу.
 • Здійснити донарахування та забезпечити стягнення недоотриманої орендної плати з орендарів ТОВ «Аладін-2013» і ТОВ «Електростандарт» у загальній сумі 6,06 тис. гривень.
 • Вжити належних організаційно-правових заходів щодо приведення у відповідність до фактичного використання договорів оренди, що укладені з орендарями ТОВ «Електростандарт» (договір від 04.02.2016 №2133), ТОВ «ФІГАРО-КЕЙТЕРІНГ» (від 07.10.2015 №2037), ТОВ «Електростандарт ЛТД» (від 23.11.2015 №2086), зокрема:
 • Ініціювати перед Департаментом комунальної власності м. Києва внесення змін в договір оренди з ТОВ «Електростандарт» щодо фактично займаної орендарем площі, шляхом збільшення її на 58,9 кв.м. до 255,7 кв.м.
 • Ініціювати внесення змін в договір оренди з ТОВ «ФІГАРО-КЕЙТЕРІНГ» щодо фактично займаної орендарем площі, шляхом збільшення її на 49,3 кв.м. до 524 кв.м.
 • Ініціювати внесення змін в договір оренди з ТОВ «Електростандарт ЛТД» щодо фактичного використання орендарем об’єкту оренди, шляхом зміни його цільового призначення з «для побутового обслуговування населення» на «для розміщення складу» на всю площу орендованого приміщення 1401,2 кв.м.
 • Вжити належних заходів щодо посилення внутрішнього контролю за використанням майна, переданого в оренду, шляхом проведення щомісячних вибіркових перевірок виконання орендарями умов договорів оренди (розробити внутрішній регламент таких перевірок та затвердити наказом по Підприємству).
 • Вжити належних організаційно-правових заходів із забезпечення дотримання визначеної законодавством процедури щодо передачі комунального майна в оренду та, як наслідок, укласти з суб’єктами господарювання ТОВ «Торговий дім «Азіатський міст» та ФОП Кузмінчук А.В. відповідних договорів оренди на використання нежитлових приміщень Підприємства. Зокрема, ініціювати вирішення зазначеного питання перед орендодавцем Департаментом комунальної власності м. Києва.
 • Вжити заходів з вирішення питання щодо безоплатного перебування в приміщеннях Підприємства майна та товарно-матеріальних цінностей суб’єкта господарювання ТОВ «Компанія РЕІЗ-ЛТД», зокрема, у разі відмови власника від зазначеного майна ініціювати перед Департаментом промисловості та розвитку підприємництва і Департаментом комунальної власності м. Києва створення комісії щодо його оприбуткування на баланс Підприємства для подальшої реалізації.
 • В свою чергу, у разі визнання суб’єктом господарювання ТОВ «Компанія РЕІЗ-ЛТД» права власності на майно та товарно-матеріальні цінності, які фактично знаходяться в приміщенні Підприємства, вжити заходів щодо стягнення з нього недоотриманих коштів за період з вересня 2015 по червень 2017 року у загальній сумі 35,64 тис. гривень.

КП «Київська спадщина»

 • Вжити заходів по здійсненню організації та проведення сезонних та сільськогосподарських ярмарків Підприємством власними силами без залучення сторонніх суб’єктів господарювання.

ДНВП «Захід»:

 • Спільно з фахівцями Департаменту промисловості та розвитку підприємництва провести інвентаризацію державного майна, що передане в користування суб’єктам господарювання для визначення фактично займаних площ об’єктів оренди, з метою надання відомостей до регіонального відділення Фонду державного майна України по м. Києву.
 • Вжити належних організаційно-правових заходів щодо приведення у відповідність договорів оренди до вимог Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та Методики розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу.
 • Розробити графік погашення заборгованості до державного бюджету частини надходжень від орендної плати (30%), яка обліковується по бухгалтерському обліку підприємства та дотримуватись його.
 • З метою ефективності використання бюджетних коштів, розробити наказ щодо врахування прогнозних надходжень коштів від господарської діяльності при складанні бюджетних запитів.
 • Вжити заходів щодо недопущення покриття витрат сторонніх суб’єктів господарювання за спожиті ними комунальні послуги (електроенергію) за рахунок бюджетних коштів, шляхом визначення відповідальних осіб та розробки порядку контролю за витратами бюджетних коштів.
 • Розробити порядок здійснення видатків на заробітну плату працівникам підприємства за рахунок бюджетних коштів та коштів підприємства отриманих від ведення господарської діяльності (оренди приміщень, надання послуг).
 • Вжити належних організаційно-правових заходів з оприбуткування в обліку підприємства металевої споруди (гаражу) площею 188,1 кв.м (яка знаходиться на території ДНВП «Захід») та обладнання з металообробки (координаторно- розточувальний, токарний та свердлильний станки, листові ножниці, тельфери, зварювальні апарати тощо), які використовуються підприємством у господарській діяльності.
 • Призначити матеріально- відповідальну особу за збереженням майна на підприємств.
 • Розробити порядок контролю за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості із визначенням періодичності, форм контролю та відповідальних осіб.
 • Провести претензійно-позовну роботу з боржниками.
 • Надати по Департаменту промисловості та розвитку підприємництва пропозиції та наявну у підприємства інформацію щодо активізації роботи по зверненню до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України з підготовки відповідного проекту нормативно-правового акту щодо вилучення ДНВП «Захід» з Переліку об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації, як об’єкт, що втратив ознаки, за якими був до нього віднесений.
 • Надати по Департаменту промисловості та розвитку підприємництва пропозиції до плану заходів щодо прискорення реорганізації 6 державних підприємств, які не здійснюють господарську діяльність і підлягають ліквідації шляхом приєднання до ДНВП «Захід».
 • Забезпечити достовірність формування бухгалтерської та фінансової звітності шляхом організації дієвого внутрішнього контролю на підприємстві (розробки порядку контролю за правильністю складання первинних документів, аналітичних відомостей, оборотно-сальдових відомостей, звітів відповідно до законодавства, із зазначенням періодичності такого контролю, форм контролю, відповідальних осіб, строків тощо).
 • Провести аналіз та вжити заходів (оформлення позовних заяв, сплата судового збору та ін.) щодо проведення претензійно-позовної роботи з управліннями Пенсійного фонду України для отримання судових рішень щодо виплат пільгових пенсій.
 • Ініціювати внесення змін до Статуту підприємства в частині підпорядкування, власника майна та окремих видів діяльності Підприємства тощо.

ДП «ЦОНІП»:

 • Здійснити перегляд посадових окладів відповідно до нормативно-правових актів (галузевих угод тощо) та надати копію наказу про зміни посадових окладів.
 • Розробити правила внутрішнього трудового розпорядку колективу, порядок заохочення працівників підприємства, з видачею відповідних наказів та призначенням відповідальних осіб тощо
 • Вжити належних організаційно-правових заходів з оприбуткування в обліку основних засобів (принтер, сканер, ноутбук, монітор, комп’ютер, віконний блок, двері металеві) на загальну суму 30,14 тис. грн, які використовуються підприємством у господарській діяльності.
 • Призначити матеріально- відповідальну особу за збереженням майна на підприємств.
 • Здійснити виправні бухгалтерські проводки активів, пасивів, доходів, витрат за результатами аудиту, рахунків бухгалтерського обліку
 • Розробити порядок контролю за своєчасним погашенням дебіторської заборгованості із визначенням періодичності, форм контролю та відповідальних осіб
 • Провести претензійно-позовну роботу з боржниками
 • Забезпечити достовірність формування бухгалтерської та фінансової звітності шляхом організації дієвого внутрішнього контролю на підприємстві (розробки порядку контролю за правильністю складання первинних документів, аналітичних відомостей, оборотно-сальдових відомостей, звітів відповідно до законодавства, із зазначенням періодичності такого контролю, форм контролю, відповідальних осіб, строків тощо).

ДВП «Скіф»:

 • Забезпечити вжиття заходів щодо погашення існуючої заборгованості (станом на 01.04.2017) по перерахуванню до фондів соціального страхування податку з доходів фізичних осіб у загальній сумі 51,45 тис. гривень.
 • Вжити належних організаційно-правових заходів щодо встановлення причин безпідставного списання з балансу Підприємства 22 од. основних засобів загальною балансовою вартістю 25,01 тис. грн, а також встановити та притягнути до дисциплінарної відповідальності працівників, які причетні до безпідставного вибуття зазначених матеріальних цінностей.
 • Встановити причини виникнення нестачі 5 об’єктів основних засобів загальною балансовою вартістю 13,56 тис. грн, притягнути до відповідальності працівників причетних до нестачі, забезпечити, в порядку визначеному чинним законодавством, вжиття заходів щодо відшкодування з винних осіб виявленої в ході інвентаризації нестачі зазначених матеріальних цінностей.
 • Провести оцінку та вжити належних організаційно-правових заходів з оприбуткування 8 об’єктів основних засобів, виявлених в ході проведення позапланової інвентаризації.
 • Вжити заходів щодо приведення бухгалтерського та первинного обліку Підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема розробити та затвердити положення про облікову політику та організацію ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві, визначити відповідальних посадових осіб за здійсненням контролю щодо правильності складання первинних документів, аналітичних та оборотно-сальдових відомостей, фінансових звітів тощо.

ДНДЦ «Айсберг»:

 • Вжити заходів щодо приведення бухгалтерського та первинного обліку Підприємства у відповідність до вимог чинного законодавства, зокрема розробити та затвердити положення про облікову політику та організацію ведення бухгалтерського обліку на Підприємстві, визначити відповідальних посадових осіб за здійсненням контролю щодо правильності складання первинних документів, аналітичних та оборотно-сальдових відомостей, фінансових звітів тощо.
 • Процедури припинення/реорганізаційні підприємств:
 • Вжити заходів щодо перегляду складів ліквідаційних комісій по підприємствам, що ліквідовуються/реорганізовуються/припиняються.
 • Затвердити дієві плани-графіки виконання організаційно-правових заходів з ліквідації/реорганізації/припинення.
 • По підприємствах, які не здійснюють фінансово-господарської діяльності, розглянути питання їх платоспроможності або банкрутства (шляхом підняття питання відповідно до ч. 2 ст. 10 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом").


Адреса цієї сторінки: http://kievcity.gov.ua/news/55868.html
При використанні матеріалів посилання на КМДА обов'язкове.