Для інформування громадськості: проект рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва»»

Проект

Відповідно до законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про регулювання містобудівної діяльності» та з метою вдосконалення порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, Київська міська рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни в пункт 2 рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва» виклавши його в такій редакції:

«2. Виконавчому органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) розробити та запровадити спеціалізований програмний комплекс для розрахунку розміру пайової участі та подання документів через засоби телекомунікаційного зв’язку з накладенням електронного цифрового підпису (далі – програмний комплекс) до 31 грудня 2017 року».

2. Внести зміни в рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва» доповнивши його новими пунктами 9 та 10 такого змісту:

«9. Встановити, що на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,65 як для житлових, так і для нежитлових площ.

Встановити, що на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,80 як для житлових, так і для нежитлових площ.

10. Зазначені понижуючі коефіцієнти застосовуються за умови сплати нарахованої за пільговою ставкою пайової участі у відповідному році.».

У зв'язку з цим пункти 9-11 вважати пунктами 11-13.

3. Внести зміни до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415, що додаються.

4. Встановити, що звернення замовників з питань пайової участі, які були подані відповідно до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415, на момент набрання цим рішенням чинності, розглядаються із урахуванням змін, внесених цим рішенням.

5. Офіційно оприлюднити це рішення у газеті Київської міської ради «Хрещатик».

6. Це рішення набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

Київський міський голова                                             В. Кличко

*****

Додаток
до рішення Київської міської ради
______________ № ___________

Зміни
до Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затвердженого рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415

1. В розділі II Порядку:

Пункт 2.1 доповнити новим абзацом такого змісту:

«Замовниками в розумінні цього Порядку також є особи, яким в установленому порядку делеговані функції замовника.».

Пункт 2.2 доповнити новим абзацом такого змісту:

«До реконструкції в розумінні цього Порядку також відносяться всі види робіт за результатами яких відбулись зміни техніко-економічних показників об’єкта.».

Пункт 2.7 викласти в такій редакції:

«2.7. Паркінг, гараж - будинок (споруда), частина будинку (споруди) або комплекс будинків (споруд), що призначенні для постійного або тимчасового зберігання легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.».

У тексті Порядку слово «паркінг», у всіх відмінках замінити словами «паркінг, гараж» у відповідному відмінку.

2. У пункті 4.2 розділу 4 Порядку:

Доповнити новими абзацами четвертим та п’ятим такого змісту:

«-об’єктів в частині площ приміщень закладів дошкільних та загальної середньої освіти (функціональне призначення таких приміщень визначається відповідно до даних технічної інвентаризації).

- об’єктів будівництва, за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади) в разі, якщо спорудження таких об’єктів соціальної інфраструктури здійснюється відповідно до цільового призначення земельної ділянки, після передачі останніх до комунальної власності територіальної громади міста Києва, при цьому вартість будівництва об’єктів соціальної інфраструктури повинна дорівнювати або перевищувати розмір Пайової участі за об’єктом.».

У зв'язку з цим абзаци 4-11 вважати абзацами 6-13.

3. У пункті 5.1 розділу V Порядку:

У підпункті 5.1.1 в абзаці п’ятому слова «позитивного висновку державної будівельної експертизи» замінити на слова «експертного звіту (оцінки) уповноваженої експертної організації».

Підпункт 5.1.1. доповнити новими абзацами дев’ятим та десятим такого змісту:

«- документи, що підтверджують статус заявника як замовника нового будівництва та/або реконструкції (інвестиційні договори, угоди про делегування функцій замовника та інші документи відповідно до чинного законодавства);

-  інформація про правовстановлюючі документи на земельну ділянку (якщо передбачено), викладена у тексті звернення.».

У зв'язку з цим абзац дев’ятий вважати відповідно абзацом одинадцятим.

Підпункт 5.1.2 викласти в такій редакції:

«5.1.2. При зверненні замовника (-ів) Департамент перевіряє документи, що посвідчують особу замовника (ів) та його (їх) представника (-ів) та підтверджують його (їх) відповідні повноваження, в тому числі на підписання договору про пайову участь.».

В підпункті п.5.1.3 абзац третій виключити, у зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий вважати відповідно абзацами третім та четвертим .

4. У пункті 5.2 розділу V Порядку:

В підпункті 5.2.8. абзац другий виключити.

В підпункті 5.2.10 абзац другий виключити, у зв’язку з цим абзаци з третього по шостий вважати відповідно абзацами з другого по п’ятий.

5. У пункті 5.3 розділу V Порядку:

Підпункт 5.3.1 доповнити новим абзацом другим такого змісту:

«Довідка про виконання умов пайової участі може надаватися як на договір про пайову участь в цілому, так і на окрему чергу, пусковий комплекс, які є предметом договору.».

У зв'язку з цим абзац другий вважати відповідно абзацом третім.

7. У пункті 6.3 розділу VI Порядку:

В абзаці першому слова «позитивним висновком державної будівельної експертизи і актуальність якої» замінити на слова «експертним звітом (оцінкою) уповноваженої експертної організації і актуальність цін в якій»

8. У пункті 6.4 розділу VI Порядку:

доповнити новим абзацом наступного змісту:

«При цьому, для багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями житлова частина вживається в розумінні площа житлових поверхів, для приватних (індивідуальних), садових, дачних будинків та квартир житлова частина вживається в розумінні загальна площа таких об’єктів.»

9. У пункті 6.5 розділу VI Порядку:

Доповнити новим абзацом такого змісту:

«У випадку, якщо внаслідок реконструкції збільшується один вид площ (житлова/ нежитлова) за рахунок зменшення іншого виду площ, пайова участь нараховується тільки на загальне збільшення площі за нормативом, що відповідає виду площ, що збільшується.».

10. Пункт 6.8 розділу VI Порядку викласти в такій редакції:

«6.8. Якщо технічними умовами щодо інженерного та/або транспортного забезпечення об'єкта передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж та/або об'єктів інженерної (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу), транспортної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі за зверненням замовника по цьому об'єкту зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва таких інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. У разі якщо замовником будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, не є замовник будівництва об’єкта, але він здійснював фінансування їх будівництва, розмір пайової участі замовника по цьому об’єкту також зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності територіальною громади міста Києва таких мереж, та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Під вартістю переданих до комунальної власності інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури мається на увазі її кошторисна вартість, яка відповідає фактичному обсягу та вартості виконаних робіт по кожному об'єкту передачі. Підставою для зарахування вартості інженерних мереж або об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури на зменшення пайової участі є:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- акт приймання-передачі, укладений між замовником та Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (та за необхідністю балансоутримувачем таких об'єктів) про прийняття відповідних об'єктів інженерних мереж або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- висновок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами перевірки вартості (без урахуванням податку на додану вартість) та обсягів фактично виконаних робіт вартості за кошторисом по кожному об'єкту.

На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної в рішенні уповноваженого органу місцевого самоврядування про прийняття відповідного об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Рішення про відшкодування різниці між розміром пайової участі та переданими інженерними мережами та/або об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури шляхом зменшення розміру пайової участі замовнику за іншими об’єктами будівництва цього замовника приймає Київська міська рада на підставі звернення замовника та після визначення Департаментом розміру пайової участі, з урахуванням штрафних санкцій в разі наявності правових підстав для їх застосування. На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості (без урахуванням податку на додану вартість), визначеної у розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідного об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.».

10. У пункту 6.9 розділу VI Порядку:

В абзаці п’ятому слова «з урахуванням ПДВ» замінити словами «без урахування податку на додану вартість».

Доповнити новим абзацом шостим такого змісту:

«-актуальна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності територіальної громади міста Києва на відповідний об’єкт соціальної сфери.».

В абзаці сьомому після слів «територіальної громади міста Києва» доповнити словами «без урахування податку на додану вартість».

У зв’язку з цим абзаци шостий та сьомий вважати абзацами сьомим та восьмим.

Київський міський голова                                             В. Кличко


Порівняльна таблиця


з/п

Діюча редакція

Запропонована редакція

Рішення Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415 «Про затвердження Порядку залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва»

1.

8. Встановити, що на період до 31.12.2017 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,5 як для житлових, так і для нежитлових площ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

 

10. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017.

 

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

8. Встановити, що на період до 31.12.2017 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,5 як для житлових, так і для нежитлових площ.

9. Встановити, що на період з 01.01.2018 по 31.12.2018 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,65 як для житлових, так і для нежитлових площ.

Встановити, що на період з 01.01.2019 по 31.12.2019 в пунктах 6.4 та 6.5 Порядку в формулі розрахунку розміру пайової участі застосовувати понижуючий коефіцієнт 0,80 як для житлових, так і для нежитлових площ.

10. Зазначені понижуючі коефіцієнти застосовуються за умови сплати замовником нарахованої за пільговою ставкою пайової участі у відповідному році.

 

11. Це рішення офіційно оприлюднити в газеті Київської міської ради "Хрещатик".

 

12. Це рішення набирає чинності з 01.01.2017.

 

13. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Київської міської ради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.

 

Порядок залучення, розрахунку розміру і використання коштів пайової участі замовників у розвитку інфраструктури міста Києва, затверджений рішенням Київської міської ради від 15 листопада 2016 року № 411/1415

2.

2.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснює, або має намір здійснити нове будівництво або реконструкцію об’єктів (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин).

2.1. Замовник – фізична або юридична особа, яка здійснює, або має намір здійснити нове будівництво або реконструкцію об’єктів (будинків, будівель, споруд, їх комплексів або частин).

Замовниками в розумінні цього Порядку також є особи, яким в установленому порядку делеговані функції замовника.

 

 

2.2. Реконструкція - перебудова прийнятого в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва (частини будинку, будівлі, споруди), що передбачає зміну його геометричних розмірів зі зміною функціонального призначення (або без такої), внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників об'єкта (кількість продукції, потужність тощо), забезпечення вдосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов його експлуатації та якості послуг.

Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

 

2.2. Реконструкція - перебудова прийнятого в експлуатацію в установленому порядку об'єкта будівництва (частини будинку, будівлі, споруди), що передбачає зміну його геометричних розмірів зі зміною функціонального призначення (або без такої), внаслідок чого відбувається зміна основних техніко-економічних показників об'єкта (кількість продукції, потужність тощо), забезпечення вдосконалення виробництва, підвищення його техніко-економічного рівня та якості продукції, що виготовляється, поліпшення умов його експлуатації та якості послуг.

Реконструкція передбачає повне або часткове збереження елементів несучих і огороджувальних конструкцій та призупинення на час виконання робіт експлуатації об'єкта в цілому або його частин (за умови їх автономності).

 

До реконструкції в розумінні цього Порядку також відносяться всі види робіт за результатами яких відбулись зміни техніко-економічних показників об’єкта.

 

2.7. Паркінг - будинок (споруда), частина будинку (споруди) або комплекс будинків (споруд) з приміщеннями для постійного або тимчасового зберігання, а також елементами технічного обслуговування легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.

2.7. Паркінг, гараж - будинок (споруда), частина будинку (споруди) або комплекс будинків (споруд) з приміщеннями для постійного або тимчасового зберігання, а також елементами технічного обслуговування легкових автомобілів та інших мототранспортних засобів.

3.

4.2. До пайової участі у розвитку інфраструктури не залучаються замовники у разі нового будівництва та/або реконструкції на території міста Києва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування в частині, що фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (вид таких будівель визначається відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд на рівні підкласу);

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла в частині таких площ;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів у встановленому порядку;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу), технічних приміщень;

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

- будівель, споруд, їх комплексів або частин представництв іноземних держав відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини;

- паркінгів.

4.2. До пайової участі у розвитку інфраструктури не залучаються замовники у разі нового будівництва та/або реконструкції на території міста Києва:

- об’єктів будь-якого призначення на замовлення державних органів або органів місцевого самоврядування в частині, що фінансується за рахунок коштів державного або місцевого бюджетів;

- будівель навчальних закладів, закладів культури, фізичної культури і спорту, медичного і оздоровчого призначення (вид таких будівель визначається відповідно до Державного класифікатора будівель і споруд на рівні підкласу);

-об’єктів в частині площ приміщень закладів дошкільних та загальної середньої освіти (функціональне призначення таких приміщень визначається відповідно до даних технічної інвентаризації).

- об’єктів будівництва, за умови спорудження на цій земельній ділянці об’єктів соціальної інфраструктури (дошкільні навчальні заклади, загальноосвітні навчальні заклади) в разі, якщо спорудження таких об’єктів соціальної інфраструктури здійснюється відповідно до цільового призначення земельної ділянки, після передачі останніх до комунальної власності територіальної громади міста Києва, при цьому вартість будівництва об’єктів соціальної інфраструктури повинна дорівнювати або перевищувати розмір Пайової участі за об’єктом;

- будинків житлового фонду соціального призначення та доступного житла в частині таких площ;

- індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків загальною площею до 300 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, розташованих на відповідних земельних ділянках;

- об’єктів комплексної забудови територій, що здійснюється за результатами інвестиційних конкурсів або аукціонів у встановленому порядку;

- об’єктів, що споруджуються замість тих, що пошкоджені або зруйновані внаслідок надзвичайних ситуацій техногенного або природного характеру;

- об’єктів інженерної, транспортної інфраструктури, об’єктів енергетики, зв’язку та дорожнього господарства (крім об’єктів дорожнього сервісу), технічних приміщень;

- об’єктів у межах індустріальних парків на замовлення ініціаторів створення індустріальних парків, керуючих компаній індустріальних парків, учасників індустріальних парків;

- будівель, споруд, їх комплексів або частин представництв іноземних держав відповідно до Віденської конвенції про дипломатичні зносини;

- паркінгів, гаражів.

4.

5.1.1. Підставою для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є звернення замовника до Департаменту про укладення договору про пайову участь. Таке звернення подається щодо кожного об’єкта будівництва окремо.

Разом із зверненням замовник подає завірені належним чином зі свого боку копії таких документів:

- про затвердження в установленому порядку проектної документації;

- затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині техніко-економічних показників об’єкта будівництва та кошторису (за наявності);

- позитивного висновку державної будівельної експертизи кошторису (за наявності кошторису);

- технічного паспорта об’єкта або довідки щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (за наявності на дату подачі заяви);

- документи, що підтверджують техніко-економічні показники об’єкта до проведення реконструкції (у випадку реконструкції): документи на право власності (договір купівлі-продажу або свідоцтво на право власності) або технічний паспорт об’єкта;

- пропозицій щодо строків (графік) сплати пайової участі, викладені у тексті звернення.

На вимогу Департаменту замовник повинен пред’явити оригінали документів, передбачені цим пунктом.

5.1.1. Підставою для розрахунку розміру пайової участі у розвитку інфраструктури населеного пункту є звернення замовника до Департаменту про укладення договору про пайову участь. Таке звернення подається щодо кожного об’єкта будівництва окремо.

Разом із зверненням замовник подає завірені належним чином зі свого боку копії таких документів:

- про затвердження в установленому порядку проектної документації;

- затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині техніко-економічних показників об’єкта будівництва та кошторису (за наявності);

- експертного звіту (оцінки) уповноваженої експертної організації кошторису (за наявності кошторису);

- технічного паспорта об’єкта або довідки щодо показників на житловий, громадський чи виробничий будинок, господарські будівлі, захисні споруди (за наявності на дату подачі заяви);

- документи, що підтверджують техніко-економічні показники об’єкта до проведення реконструкції (у випадку реконструкції): документи на право власності (договір купівлі-продажу або свідоцтво на право власності) або технічний паспорт об’єкта;

- пропозицій щодо строків (графік) сплати пайової участі, викладені у тексті звернення.

- документи, що підтверджують статус заявника як замовника нового будівництва та/або реконструкції (інвестиційні договори, угоди про делегування функцій замовника та інші документи відповідно до чинного законодавства);

-   інформація про правовстановлюючі документи на земельну ділянку (якщо передбачено), викладена у тексті звернення.

На вимогу Департаменту замовник повинен пред’явити оригінали документів, передбачені цим пунктом.

 

5.1.2. При зверненні заявників з питань пайової участі Департамент перевіряє документи, що посвідчують особу заявника та обсяг повноважень такої особи.

5.1.2. При зверненні замовника (-ів) Департамент перевіряє документи, що посвідчують особу замовника (ів) та його (їх) представника (-ів) та підтверджують його (їх) відповідні повноваження, в тому числі на підписання договору про пайову участь.

5.

5.1.3. Наведений перелік документів, які подаються замовником для вирішення питань щодо пайової участі та розрахунку розмірів пайової участі, є вичерпним.

            Департамент не має права вимагати від замовника надання інших документів, крім тих, які визначені підпунктами 5.1.1 та 5.1.2 цього Порядку, а також крім випадків, коли в поданих замовником документах встановлено розбіжності (невідповідності).

           Департамент не перевіряє наявність у замовника дозвільної документації на проведення будівельних робіт, правовстановлюючих документів на земельну ділянку тощо і не несе відповідальності за правомірність здійснення нового будівництва або реконструкції. Відсутність чи втрата замовником підстав для проведення будівельних робіт/реконструкції, в тому числі відсутність відповідної дозвільної документації, не є підставою для визнання договору про пайову участь недійсним.

            Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

            Відповідальність за повноту і достовірність даних, що містяться в поданих до Департаменту документах, на підставі яких визначається розмір та строк (графік) оплати пайової участі, несе замовник.

5.1.3. Наведений перелік документів, які подаються замовником для вирішення питань щодо пайової участі та розрахунку розмірів пайової участі, є вичерпним.

         Департамент не має права вимагати від замовника надання інших документів, крім тих, які визначені підпунктами 5.1.1 та 5.1.2 цього Порядку, а також крім випадків, коли в поданих замовником документах встановлено розбіжності (невідповідності).

Абзац виключено

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Не розглядаються документи з підчищеннями або дописками, закресленими словами та іншими, не обумовленими в них виправленнями, заповнені олівцем, з пошкодженнями, а також оформлені з порушенням вимог законодавства.

         Відповідальність за повноту і достовірність даних, що містяться в поданих до Департаменту документах, на підставі яких визначається розмір та строк (графік) оплати пайової участі, несе замовник.

6.

5.2.8. Розмір пайової участі, визначений договором про пайову участь, підлягає коригуванню після надання замовником документів про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об'єкта та даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом/реконструкцією об'єкта, що приймається в експлуатацію. Замовник зобов'язаний надати відповідні документи для проведення остаточних розрахунків та сплати замовником пайової участі в повному обсязі згідно з даними, зазначеними у цих документах, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до дати введення в експлуатацію.

При зменшенні в процесі проектування та будівництва техніко-економічних показників об'єкта (в тому числі при невідповідності фактичних техніко-економічних показників даним затвердженого проекту) сплачені кошти за пайову участь замовнику не повертаються.

5.2.8. Розмір пайової участі, визначений договором про пайову участь, підлягає коригуванню після надання замовником документів про визначення у встановленому порядку загальної кошторисної вартості об'єкта та даних технічної інвентаризації завершеного будівництвом/реконструкцією об'єкта, що приймається в експлуатацію. Замовник зобов'язаний надати відповідні документи для проведення остаточних розрахунків та сплати замовником пайової участі в повному обсязі згідно з даними, зазначеними у цих документах, не пізніше ніж за 15 (п'ятнадцять) робочих днів до дати введення в експлуатацію.

Абзац виключено

7.

5.2.10. Договір про пайову участь підлягає розірванню за взаємною згодою сторін в разі подання письмової заяви замовника та за умови подання копій таких документів:

- документів, що підтверджують скасування декларації про початок виконання будівельних робіт або анулювання дозволу на виконання будівельних робіт або;

- що підтверджують перехід до іншої особи або відсутність прав на земельну ділянку, на якій здійснювалось будівництво, або;

- які підтверджують можливість застосування до замовника пункт 4.2 цього Порядку.

Рішення щодо розірвання договору про пайову участь Департамент приймає протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання замовником відповідної заяви та необхідних документів.

У разі розірвання договору про пайову участь кошти, сплачені замовником відповідно до такого договору, не повертаються.

5.2.10. Договір про пайову участь підлягає розірванню за взаємною згодою сторін в разі подання письмової заяви замовника та за умови подання копій таких документів:

 

Абзац виключено

 

- що підтверджують перехід до іншої особи або відсутність прав на земельну ділянку, на якій здійснювалось будівництво, або;

- які підтверджують можливість застосування до замовника пункт 4.2 цього Порядку.

Рішення щодо розірвання договору про пайову участь Департамент приймає протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту подання замовником відповідної заяви та необхідних документів.

У разі розірвання договору про пайову участь кошти, сплачені замовником відповідно до такого договору, не повертаються.

 

5.3.1. Належне виконання умов договору про пайову участь підтверджується відповідною довідкою (далі - довідка про виконання умов пайової участі), яка готується і видається замовнику Департаментом протягом 5 (п'яти) робочих днів після надходження коштів та проведення замовником остаточних розрахунків відповідно до умов укладеного договору про пайову участь, підпункту 5.2.8 цього Порядку, а також надання документів, визначених у підпункті 5.3.2 цього Порядку.

 

 

 

 

Договір про пайову участь, довідка про виконання умов пайової участі не можуть бути підтвердженням правомірності здійснення замовником нового будівництва або реконструкції та не є дозвільними документами у галузі містобудівної діяльності.

 

5.3.1. Належне виконання умов договору про пайову участь підтверджується відповідною довідкою (далі - довідка про виконання умов пайової участі), яка готується і видається замовнику Департаментом протягом 5 (п'яти) робочих днів після надходження коштів та проведення замовником остаточних розрахунків відповідно до умов укладеного договору про пайову участь, підпункту 5.2.8 цього Порядку, а також надання документів, визначених у підпункті 5.3.2 цього Порядку.

Довідка про виконання умов пайової участі може надаватися як на договір про пайову участь в цілому, так і на окрему чергу, пусковий комплекс, які є предметом договору.

Договір про пайову участь, довідка про виконання умов пайової участі не можуть бути підтвердженням правомірності здійснення замовником нового будівництва або реконструкції та не є дозвільними документами у галузі містобудівної діяльності.

 

8.

6.3. Розмір пайової участі замовника при новому будівництві або реконструкції об'єктів визначається Департаментом відповідно до цього Порядку із урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва або реконструкції об'єкта, типу об'єкта будівництва, реконструкції (житлового та/або нежитлового), що підтверджена позитивним висновком державної будівельної експертизи і актуальність якої не перевищує 3 (три) місяці на дату подання документів до Департаменту відповідно до підпункту 5.1.1 з урахуванням підпункту 5.1.8 (на дату подання повного переліку документів відповідно до вимог цього Порядку).

       Загальна кошторисна вартість нового будівництва або реконструкції об'єктів має бути визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та затверджена у встановленому порядку.

        При цьому в такій загальній кошторисній вартості нового будівництва, реконструкції об'єктів не враховуються витрати замовника на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд, транспортних комунікацій та будівництво, реконструкцію паркінгів.

 

6.3. Розмір пайової участі замовника при новому будівництві або реконструкції об'єктів визначається Департаментом відповідно до цього Порядку із урахуванням загальної кошторисної вартості будівництва або реконструкції об'єкта, типу об'єкта будівництва, реконструкції (житлового та/або нежитлового), що підтверджена експертним звітом (оцінкою) уповноваженої експертної організації і актуальність цін в якій не перевищує 3 (три) місяці на дату подання документів до Департаменту відповідно до підпункту 5.1.1 з урахуванням підпункту 5.1.8 (на дату подання повного переліку документів відповідно до вимог цього Порядку).

       Загальна кошторисна вартість нового будівництва або реконструкції об'єктів має бути визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами та затверджена у встановленому порядку.

       При цьому в такій загальній кошторисній вартості нового будівництва, реконструкції об'єктів не враховуються витрати замовника на придбання та виділення земельної ділянки, звільнення будівельного майданчика від будівель, споруд та інженерних мереж, влаштування внутрішніх і позамайданчикових інженерних мереж і споруд, транспортних комунікацій та будівництво, реконструкцію паркінгів.

9.

6.4. Розрахунок розміру пайової участі при новому будівництві/ реконструкції визначається за формулою:

РПУ = ЗКВжитл х 4 % + ЗКВнежитл х 4 %, де

РПУ- розмір пайової участі об'єкта (грн);

ЗКВжитл - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції (в частині додатково створеної площі/квадратних метрів) житлової частини об'єкта будівництва, визначена відповідно до пункту 6.3 Порядку (грн);

ЗКВнежитл - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції (в частині додатково створеної площі/квадратних метрів) нежитлової частини об'єкта будівництва, визначена відповідно до пункту 6.3 Порядку (грн).

 

6.4. Розрахунок розміру пайової участі при новому будівництві/ реконструкції визначається за формулою:

РПУ = ЗКВжитл х 4 % + ЗКВнежитл х 4 %, де

РПУ- розмір пайової участі об'єкта (грн);

ЗКВжитл - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції (в частині додатково створеної площі/квадратних метрів) житлової частини об'єкта будівництва, визначена відповідно до пункту 6.3 Порядку (грн);

ЗКВнежитл - загальна кошторисна вартість будівництва, реконструкції (в частині додатково створеної площі/квадратних метрів) нежитлової частини об'єкта будівництва, визначена відповідно до пункту 6.3 Порядку (грн).

При цьому, для багатоповерхових житлових будинків з вбудовано-прибудованими приміщеннями житлова частина вживається в розумінні площа житлових поверхів, для приватних (індивідуальних), садових, дачних будинків та квартир житлова частина вживається в розумінні загальна площа таких об’єктів.

 

 

6.5. У разі якщо загальна кошторисна вартість не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами (не подано замовником затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині кошторису відповідно до підпункту 5.1.1 та пункту 6.3 цього Порядку), вона визначається на основі затверджених Київською міською радою нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв. м житлової та нежитлової площі) шляхом їх множення на відповідні площі об'єкта, що були створені внаслідок будівництва/ реконструкції.

У такому випадку розрахунок розміру пайової участі при новому будівництві, реконструкції визначається за формулою:

РПУ = Sжитл х Кжитл х І х 4 % + Sнежитл х Кнежитл х I х 4 %, де

РПУ - розмір пайової участі об'єкта (грн);

Sжитл - загальна площа новозбудованих квартир або створених нових площ квартир/житла внаслідок реконструкції (м 2);

Sнежитл - загальна площа об'єкта будівництва нежитлової частини будинку новоствореного або збудованого додатково внаслідок реконструкції (м 2);

Кжитл - спеціальний норматив одиниці створеної потужності для будівництва житлових будинків та житлових комплексів (грн/м 2);

Кнежитл - спеціальний норматив одиниці створеної потужності для будівництва або реконструкції об'єктів нежитлового призначення (грн/м 2).

Нормативи для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв. м житлової та нежитлової площі) визначені в додатку до цього Порядку і затверджуються рішенням Київської міської ради за поданням Департаменту.

I - індекс інфляції від місяця, в якому було затверджено відповідний норматив, діючий на момент розрахунку, до місяця, що передує тому, в якому здійснюється розрахунок пайової участі (включно). Якщо індекс інфляції менше 100 %, то до розрахунку береться показник 1,0. Для розрахунку застосовується індекс споживчих цін, що встановлюється Державною службою статистики України (Індекс інфляції).

6.5. У разі якщо загальна кошторисна вартість не визначена згідно з будівельними нормами, державними стандартами і правилами (не подано замовником затвердженої в установленому порядку проектної документації в частині кошторису відповідно до підпункту 5.1.1 та пункту 6.3 цього Порядку), вона визначається на основі затверджених Київською міською радою нормативів для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв. м житлової та нежитлової площі) шляхом їх множення на відповідні площі об'єкта, що були створені внаслідок будівництва/ реконструкції.

У такому випадку розрахунок розміру пайової участі при новому будівництві, реконструкції визначається за формулою:

РПУ = Sжитл х Кжитл х І х 4 % + Sнежитл х Кнежитл х I х 4 %, де

РПУ - розмір пайової участі об'єкта (грн);

Sжитл - загальна площа новозбудованих квартир або створених нових площ квартир/житла внаслідок реконструкції (м 2);

Sнежитл - загальна площа об'єкта будівництва нежитлової частини будинку новоствореного або збудованого додатково внаслідок реконструкції (м 2);

Кжитл - спеціальний норматив одиниці створеної потужності для будівництва житлових будинків та житлових комплексів (грн/м 2);

Кнежитл - спеціальний норматив одиниці створеної потужності для будівництва або реконструкції об'єктів нежитлового призначення (грн/м 2).

Нормативи для одиниці створеної потужності (1 (одного) кв. м житлової та нежитлової площі) визначені в додатку до цього Порядку і затверджуються рішенням Київської міської ради за поданням Департаменту.

I - індекс інфляції від місяця, в якому було затверджено відповідний норматив, діючий на момент розрахунку, до місяця, що передує тому, в якому здійснюється розрахунок пайової участі (включно). Якщо індекс інфляції менше 100 %, то до розрахунку береться показник 1,0. Для розрахунку застосовується індекс споживчих цін, що встановлюється Державною службою статистики України (Індекс інфляції).

У випадку, якщо внаслідок реконструкції збільшується один вид площ (житлова/ нежитлова) за рахунок зменшення іншого виду площ, пайова участь нараховується тільки на загальне збільшення площі за нормативом, що відповідає виду площ, що збільшується.

10.

6.8. Якщо технічними умовами щодо інженерного та/або транспортного забезпечення об'єкта передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж та/або об'єктів інженерної (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу), транспортної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі замовника по цьому об'єкту зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва таких інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Під вартістю переданих до комунальної власності інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури мається на увазі її кошторисна вартість, яка відповідає фактичному обсягу та вартості виконаних робіт по кожному об'єкту передачі. Підставою для зарахування вартості інженерних мереж або об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури на зменшення пайової участі є:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- акт приймання-передачі, укладений між замовником та Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (та за необхідністю балансоутримувачем таких об'єктів) про прийняття відповідних об'єктів інженерних мереж або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- висновок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами перевірки вартості (з урахуванням ПДВ) та обсягів фактично виконаних робіт вартості за кошторисом по кожному об'єкту.

На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної в рішенні уповноваженого органу місцевого самоврядування про прийняття відповідного об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Рішення про відшкодування різниці між розміром пайової участі та переданими інженерними мережами та/або об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури шляхом зменшення розміру пайової участі замовнику за його іншими договорами приймає Київська міська рада на підставі звернення замовника та після визначення Департаментом розміру пайової участі, з урахуванням штрафних санкцій в разі наявності правових підстав для їх застосування. На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної в акті прийому-передачі уповноваженого органу місцевого самоврядування про прийняття.

6.8. Якщо технічними умовами щодо інженерного та/або транспортного забезпечення об'єкта передбачається необхідність будівництва замовником інженерних мереж та/або об'єктів інженерної (крім мереж, призначених для передачі та розподілу електричної енергії, трубопроводів, призначених для розподілу природного газу, транспортування нафти та природного газу), транспортної інфраструктури поза межами його земельної ділянки, розмір пайової участі за зверненням замовника по цьому об'єкту зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва таких інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. У разі якщо замовником будівництва інженерних мереж та/або об'єктів інженерної, транспортної інфраструктури, не є замовник будівництва об’єкта, але він здійснював фінансування їх будівництва, розмір пайової участі замовника по цьому об’єкту також зменшується на вартість фактично переданих до комунальної власності територіальною громади міста Києва таких мереж, та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури. Під вартістю переданих до комунальної власності інженерних мереж та/або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури мається на увазі її кошторисна вартість, яка відповідає фактичному обсягу та вартості виконаних робіт по кожному об'єкту передачі. Підставою для зарахування вартості інженерних мереж або об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури на зменшення пайової участі є:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- акт приймання-передачі, укладений між замовником та Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (та за необхідністю балансоутримувачем таких об'єктів) про прийняття відповідних об'єктів інженерних мереж або об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- висновок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами перевірки вартості (без урахуванням податку на додану вартість) та обсягів фактично виконаних робіт вартості за кошторисом по кожному об'єкту.

На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної в рішенні уповноваженого органу місцевого самоврядування про прийняття відповідного об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

Рішення про відшкодування різниці між розміром пайової участі та переданими інженерними мережами та/або об'єктами інженерно-транспортної інфраструктури шляхом зменшення розміру пайової участі замовнику за іншими об’єктами будівництва цього замовника приймає Київська міська рада на підставі звернення замовника та після визначення Департаментом розміру пайової участі, з урахуванням штрафних санкцій в разі наявності правових підстав для їх застосування. На зменшення розміру пайової участі відноситься вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості (без урахуванням податку на додану вартість), визначеної у розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідного об'єкта інженерної та транспортної інфраструктури до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

11.

6.9 Розмір пайової участі замовника може бути зменшено за рішенням Київської міської ради на вартість збудованих ним та переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів соціальної сфери.

Під вартістю переданих до комунальної власності об'єктів мається на увазі їх кошторисна вартість, яка відповідає фактичному обсягу та вартості виконаних робіт по кожному об'єкту передачі. Підставою для зарахування вартості таких об'єктів соціальної сфери на зменшення пайової участі є:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- акт приймання-передачі, укладений між замовником та Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (та за необхідністю балансоутримувачем таких об'єктів) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- висновок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами перевірки вартості (з урахуванням ПДВ) та обсягів фактично виконаних робіт вартості за кошторисом по кожному об'єкту.

На зменшення розміру пайової участі відноситься тільки вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної у розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва.

У разі якщо вартість будівництва переданих до комунальної власності об'єктів соціальної сфери перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі не здійснюється.

6.9 Розмір пайової участі замовника може бути зменшено за рішенням Київської міської ради на вартість збудованих ним та переданих до комунальної власності територіальної громади міста Києва об'єктів соціальної сфери.

Під вартістю переданих до комунальної власності об'єктів мається на увазі їх кошторисна вартість, яка відповідає фактичному обсягу та вартості виконаних робіт по кожному об'єкту передачі. Підставою для зарахування вартості таких об'єктів соціальної сфери на зменшення пайової участі є:

- розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- акт приймання-передачі, укладений між замовником та Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (та за необхідністю балансоутримувачем таких об'єктів) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва;

- висновок Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за результатами перевірки вартості (без урахуванням податку на додану вартість) та обсягів фактично виконаних робіт вартості за кошторисом по кожному об'єкту;

-актуальна інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, що підтверджує право власності територіальної громади міста Києва на відповідний об’єкт соціальної сфери.

На зменшення розміру пайової участі відноситься тільки вартість, підтверджена висновками Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), але не більше вартості, визначеної у розпорядженні виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про прийняття відповідних об'єктів соціальної сфери до комунальної власності територіальної громади міста Києва без урахування податку на додану вартість.

У разі якщо вартість будівництва переданих до комунальної власності об'єктів соціальної сфери перевищує розмір пайової участі замовника у розвитку інфраструктури населеного пункту, відшкодування замовнику різниці між здійсненими витратами та розміром пайової участі не здійснюється.

 

Перейти до спискуВерсiя для друку